VILLKOR FÖR HANTERING AV DATA PÅ ALLER MEDIAS WEBBPLATSER

 
Tillämplighet och definitioner
1. Dessa villkor för hantering av data på Aller Medias webbplatser (”Villkoren”) ska utgöra en integrerad del av avtalet (”Avtalet”) mellan Aller Media AB, eller bolag som ingår i Aller Media AB:s koncern, (”Aller Media”) och kunden (”Annonsören”) avseende Annonsörens köp av digitalt innehåll eller digital annonsering på webbplats som kontrolleras av Aller Media (”Annonseringen”). Genom att ingå Avtalet förbinder sig Annonsören att följa dessa Villkor.

2. I dessa Villkor ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:
”Anonym Data” avser anonymiserad data som inte direkt eller indirekt kan hänföras till någon fysisk eller juridisk person;

”Användare” avser användare och besökare av webbplatser kontrollerade av Aller Media;

”behandling” ska ha den innebörd som följer av motsvarande definition i tillämplig personuppgiftslagstiftning;

”personuppgifter” ska ha den innebörd som följer av motsvarande definition i tillämplig personuppgiftslagstiftning;

”samtycke” ska ha den innebörd som följer av motsvarande definition i tillämplig personuppgiftslagstiftning;

”tillämplig personuppgiftslagstiftning” avser personuppgiftslagen (1998:204), personuppgiftsförordningen (1998:1191) och andra vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsbeslut som är tillämpliga vid behandling av personuppgifter;

”Tredjepartsleverantörer” avser sådan(a) tredje part(er) som Annonsören har ett direkt eller indirekt kontraktuellt förhållande med som avser Annonsering under Avtalet, inklusive, men inte begränsat till, den eller de företag som Annonseringen avser, annonsscriptsleverantörer, media-, PR- och reklambyråer, säljbolag och annonsbörser; och

”webbplats” avser de webbsidor som ligger under en specifik domän samt andra digitala tjänster, däribland mobilapplikationer eller mobilanpassade webbplatser (såsom webb-appar, native-appar och hybrid-appar).

Förbud mot insamling av data
3. Annonsören åtar sig att, samt ska tillse att Tredjepartsleverantörerna åtar sig att, inte utan föregående skriftligt godkännande från Aller Media, samla in, lagra, bearbeta eller på annat sätt hantera data avseende Användare. Således får Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna till exempel inte hantera data avseende Användare i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot Användare eller kategorisera/segmentera Användare i annat kommersiellt syfte genom att använda cookies eller andra spårningsmetoder på webbplatser kontrollerade av Aller Media. Med undantag för vad som ovan anges i denna punkt 3 ska Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna ha rätt att samla in och hantera Anonym Data, dock endast i syfte att rapportera och följa upp antal visningar och konvertering (t.ex. antal klick, köp och registreringar) för Annonseringen, förutsatt att Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna tillser att sådan insamling och hantering görs i enlighet med tillämplig lag.

Förbud mot överföring av data
4. Annonsören åtar sig att, samt ska tillse att Tredjepartsleverantörerna åtar sig att, inte utan föregående skriftligt godkännande från Aller Media, dela, överföra eller på annat sätt tillhandahålla data avseende Användare till tredje part, såsom till externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller andra tredjepartssystem. Med undantag för vad som ovan anges i denna punkt 4 ska Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna ha rätt att dela, överföra eller på annat sätt tillhandahålla Anonym Data, dock endast i syfte att rapportera och följa upp antal visningar och konvertering (t.ex. antal klick, köp och registreringar) för Annonseringen, förutsatt att Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna tillser att sådan överföring görs i enlighet med tillämplig lag.

Behandling av personuppgifter i vissa fall
5. För det fall Annonsören erhållit samtycke från Aller Media enligt punkt 3 och/eller punkt 4, ska Annonsören tillse, och är ensamt ansvarig för, att all användning av cookies eller andra spårningsmetoder samt all eventuell behandling av personuppgifter avseende Användare följer tillämplig personuppgiftslagstiftning och annan tillämplig lag.

Rätt att neka publicering
6. Om Aller Media uppmärksammar att Annonseringen innehåller cookies eller andra spårningsmetoder vars tekniska funktioner kan användas av Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna på ett sätt som strider mot dessa Villkor, har Aller Media rätt att neka och/eller omedelbart ta bort Annonseringen. Beslutet att neka eller ta bort Annonsering ska utan dröjsmål meddelas Annonsören. Om inte Annonsören, inom tre arbetsdagar från den dag Aller Media har meddelat Annonsören enligt denna punkt 6, tillhandahåller en modifierad Annonsering, i vilken Annonsören har exkluderat sådana tekniska funktioner som Aller Media har nekat användning av, ska sanktionerna i punkt 8 nedan tillämpas. Under ovan angiven tidsfrist har Aller Media ingen skyldighet att publicera Annonseringen och Annonsören har ingen rätt till ersättning eller förlängd annonsperiod med anledning av den nekade eller borttagna Annonseringen.

Ansvar för Tredjepartsleverantörerna
7. Annonsören ska tillse att Tredjepartsleverantörerna underrättas om och åtar sig att följa dessa Villkor. Annonsören är fullt ansvarig gentemot Aller Media, såsom för egen handling, om Tredjepartsleverantörerna bryter mot dessa Villkor.

Sanktioner vid överträdelse
8. Överträdelse av dessa Villkor innebär ett väsentligt avtalsbrott mot Avtalet. Vid sådant väsentligt avtalsbrott, eller vid skälig misstanke om att sådant väsentligt avtalsbrott föreligger, har Aller Media rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet och ta bort Annonseringen från Aller Medias webbplatser samt rätt till skadestånd från Annonsören för den direkta skada Aller Media åsamkas genom avtalsbrottet, inklusive rätt att erhålla full betalning för Annonseringen enligt Avtalet. Annonsören har ingen rätt till ersättning från Aller Media för det fall Avtalet hävs och Annonseringen tas bort. Om avtalsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har Aller Media rätt till skadestånd även för indirekta skador.

______________________
Dessa Villkor är upprättade 2016-11-14


 

TERMS AND CONDITIONS FOR HANDLING OF DATA ON ALLER MEDIA’S WEBSITES

Applicability and definitions
1. These terms and conditions for handling of data on Aller Media’s websites (the “Terms”) shall form an integral part of the agreement (the “Agreement”) between Aller Media AB, or any other company in the Aller Media AB group, (“Aller Media”) and the customer (the “Advertiser”) regarding the Advertiser’s purchase of digital content or digital advertising on websites controlled by Aller Media (the “Advertisement”). By entering into the Agreement the Advertiser undertakes to comply with these Terms.

2. The following expressions have the meaning hereby assigned to them:
“Anonymous Data” means anonymous data which cannot directly or indirectly be assigned to any natural or legal person;

“User” means users and visitors of any websites controlled by Aller Media;

“processing” shall have the same meaning as set forth in the corresponding definition in the applicable Personal Data Protection legislation;

“personal data” shall have the same meaning as follows from the corresponding definition in the applicable personal data protection law;

“consent” shall have the same meaning as follows from the corresponding definition in the applicable personal data protection law;

“applicable personal data protection law” means the Swedish Personal Data Protection Act (Sw. personuppgiftslagen (1998:204)), the Swedish Personal Data Regulation (Sw. personuppgiftsförordningen (1998:1191)) and other laws, regulations, rules and official decisions, as applicable from time to time, that apply to or govern the processing of personal data;

“Third Party Supplier” means such third party or parties to whom the Advertiser has a direct or indirect contractual relationship to and concerns Advertising under this Agreement, including, but not limited to, the company or companies the Advertising concerns, ad scripts suppliers, media-, PR- and advertising agencies, sales companies and ad exchanges; and

“website” means web pages on a specific domain as well as other digital services such as mobile apps and websites adapted for mobile devices (e.g. web apps, native apps and hybrid apps).

Prohibition against collection of data
3. The Advertiser undertakes to, and shall ensure that any Third Party Supplier also undertakes to, not, without prior written consent of Aller Media, collect, store, process or in any other way handle data concerning the User. Accordingly, the Advertiser and/or the Third Party Supplier, cannot, for example, handle data regarding the User for any purpose to now or in the future provide any Advertising against User or categorize/segment the User for any commercial purpose by using cookies or any other tracking methods on websites controlled by Aller Media. With the exception of the provisions set forth above in this section 3, the Advertiser and/or the Third Party Supplier shall have the right to collect or handle Anonymous Data, but only for the purpose of reporting and following up the number of views and conversions (for instance the number of clicks, purchases and registrations) for the Advertisement, provided that the Advertiser and/or the Third Party Supplier ensures that such collection or handling is in accordance with applicable law.

Prohibition against transferring of data
4. The Advertiser undertakes to, and shall ensure that any Third Party Supplier also undertakes to, not, without prior written consent of Aller Media, share, transfer or in any other way provide data concerning Users to any third party, such as to external ad exchanges, data collection platforms or any other third party systems. With the exception of the provisions set forth above in this section 4, the Advertiser and/or the Third Party Supplier shall have the right to share, transfer or in any other way provide Anonymous Data, but only for the purpose of reporting and following up the number of views and conversions (for instance the number of clicks, purchases and registrations) for the Advertisement, provided that the Advertiser and/or the Third Party Supplier ensures that such transfer is in accordance with applicable law.

Processing of personal data in certain cases
5. In the event that the Advertiser obtains consent from Aller Media in accordance with section 3 and/or section 4, the Advertiser shall ensure, and be solely responsible for, that any and all use of cookies or any other tracking method as well as any potential processing of personal data of the User is in accordance with applicable law.

The right to refuse publication
6. If it comes to Aller Media’s attention that the Advertisement contains cookies or other tracking methods, whose technical functions can be used by the Advertiser or the Third Party Supplier in a way contrary to these Terms, Aller Media shall have the right to deny and/or remove the Advertisement immediately. The decision to deny or remove the Advertisement shall be notified to the Advertiser without delay. If the Advertiser does not provide a modified Advertisement where the Advertiser has excluded the technical functions which Aller Media has denied, within three business days, counted from the day on which Aller Media has notified the Advertiser in accordance with this section 6, the sanctions in section 8 shall apply. Aller Media shall not have any liability to publish the Advertisement during the aforementioned period of time, nor shall the Advertiser have a right to remuneration or an extension of the advertising period, on the basis of a denied or removed Advertising,

Liability for Third Party Suppliers
7. The Advertiser shall ensure that the Third Party Suppliers are informed of these Terms and undertake to comply with these Terms. The Advertiser is fully responsible towards Aller Media, with primary liability, if the Third Party Supplier breaches any of the Terms.

Sanctions for infringements
8. Infringements of these Terms constitute a material breach of the Agreement. In the event of such material breach, or reasonable suspicion of such material breach, Aller Media shall have the right to, with immediate effect, terminate the Agreement and remove the Advertisement from Aller Media’s websites. Aller Media shall also have the right to damages, as well as full payment for the Advertisement according to the Agreement, from the Advertiser for any direct damage caused by such breach. If the Agreement is terminated and/or if the Advertisement is removed, the Advertiser shall not have any right to compensation from Aller Media. Where the breach occurs intentionally or by gross negligence, Aller Media shall also be entitled to damages for indirect losses.
______________________
These Terms are established 14 November, 2016